Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van Kleur Uitvaart

ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende levering van roerende zaken, het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden door Kleur Uitvaart te Glimmen alsmede op alle werkzaamheden van de aan deze onderneming verbonden medewerkers en opdrachtgever.
 2. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen binden Kleur Uitvaart slechts wanneer deze nadrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door Kleur Uitvaart.
 3. Bij het allereerste contact tussen Kleur Uitvaart en opdrachtgever worden de door Kleur Uitvaart gehanteerde voorwaarden geacht te zijn uitgereikt aan opdrachtgever.
 4. De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing, ook indien nadien overeenstemming bereikt wordt over een vervangende opdrachtgever.
 5. De overeenkomst wordt schriftelijk gesloten.
 6. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst, met gelijktijdige opgave van die overeenkomst, tot stand  is gekomen.
 7. Kleur Uitvaart is gerechtigd tussentijdse prijsstijgingen van haar leveranciers evenals de tussentijdse verhogingen van transportkosten, door te berekenen.
 8. Het staat Kleur Uitvaart vrij bij de uitvoering van de verstrekte opdrachten derden in te schakelen. Hierbij wordt de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever. Kleur Uitvaart is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de ingeschakelde derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is  Kleur Uitvaart niet aansprakelijk.

LEVERING 

 1. Het te tekenen opdrachtformulier zal tenminste bevatten: de naam, adres en woonplaats  van de opdrachtgever,  persoonsgegevens van de overledene en een kostenbegroting van de overeengekomen (vormen van) dienstverlening en leveringen.
 2. Indien voor bepaalde op te dragen dienstverleningen en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal Kleur Uitvaart geen prijs  opgeven (volstaan wordt dan met een P.M., oftewel pro memorie). Indien mogelijk en gewenst zal een   richtprijs opgegeven worden. De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen.
 3. Kleur Uitvaart is gehouden desgevraagd én zo mogelijk binnen 24 uur na ondertekening van het opdrachtformulier de werkelijke prijzen van de hiervoor onder lid 10 bedoelde posten aan de opdrachtgever te  schriftelijk mede te delen.
 4. De overeenkomst kan alleen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden schriftelijk worden gewijzigd. De financiële gevolgen, zowel voordelige als nadelige, van aanvaarde wijzigingen dienen schriftelijk vastgelegd te worden en met de opdrachtgever verrekend te worden.
 5. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op locatie(s), dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en Kleur Uitvaart. De dag, het uur en locatie van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring van de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. crematorium.
 6. Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen  en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk aan Kleur Uitvaart aan te leveren. Opdrachtgever staat volledig in voor de juistheid én volledigheid van aangeleverde tekst.  Indien Kleur Uitvaart de tekst aanlevert, dan dient de opdrachtgever schriftelijk te bevestigen dat deze goedgekeurd is.
 7. Indien het de opdrachtgever is toe te rekenen dat de tekst van geleverd drukwerk en/of advertenties door Kleur Kinderuitvaart telefonisch aan de leverancier moest worden doorgegeven, dan is Kleur Uitvaart voor de gevolgen voortvloeiende uit fouten in die tekst(en) niet aansprakelijk.
 8. Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden dient deze Kleur Uitvaart onverwijld, bij voorkeur schriftelijk, te verwittigen.
 9. Specifieke wensen over opmaak en styling van onder lid 14 genoemde drukwerk dienen door opdrachtgever tijdig én schriftelijk bij Kleur Uitvaart ingediend te worden.
 10. Alle drukwerk, waaronder aankondigingen van overlijden, dankbetuigingen evenals de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden, wordt door Kleur Uitvaart verzorgd tenzij anders overeengekomen.
 11. Kleur Uitvaart is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en /of advertenties aansprakelijk indien en voor zover de noodzaak van rectificatie haar verwijtbaar is.
 12. Kleur Uitvaart is gehouden, indien overeengekomen, te bevorderen dat de aankondigingen van overlijden met de grootste spoed bij het meest gerede postkantoor en/of bij de gekozen bladen worden bezorgd. Daaraan voldaan hebbende is Kleur Uitvaart niet aansprakelijk te stellen voor te late plaatsing en/of te late postbezorging.
 13. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerden en/of plaatsing in de gekozen bladen zal Kleur Uitvaart dit uitdrukkelijk onder de aandacht van opdrachtgever brengen.
 14. Het niet, niet-tijdig en/of niet-volledig gebruiken/benutten van overeengekomen diensten, zaken en/of dienstverlening is volledig voor rekening én risico van opdrachtgever.
 15. Indien de opdrachtgever een polis overhandigt, op grond waarvan ten gevolge van het overlijden een aanspraak op een geldelijke uitkering ontstaat, ter delging van de uitvaartkosten, dan kan de begunstigde Kleur Uitvaart machtigen de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de uitvaartnota. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde uitbetaald, zo opdrachtgever in het geval van een tekort hiervoor belast wordt.

BETALING

 1. De opdrachtgever betaalt de op basis van het opdrachtformulier, en eventueel latere wijzigingen, gespecificeerde nota binnen 14 dagen na datum verzending.
 2. De opdrachtgever kan zich binnen zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en op rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld. De nota zal derhalve persoonlijk overhandigd aan opdrachtgever danwel verstuurd worden aan de opdrachtgever.
 3. Kleur Uitvaart is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de 14 dagen als bedoeld in artikel 24. De rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 en 120 BW.
 4. Aan de opdrachtgever – die na gesommeerd te zijn – in gebreke blijft te betalen, worden de daardoor veroorzaakte incassokosten op basis van 15% van de hoofdsom met een minimum van Euro 500,- aan opdrachtgever volledig in rekening gebracht.

GARANTIE

 1. Kleur Uitvaart verbindt zich bij de uitvoering van de verstrekte opdracht en/of te verrichten werkzaamheden de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.
 2. Klachten over de wijze van de uitvoering van de verstrekte opdracht en/of de te verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever  binnen 30 dagen na de datum van de uitvaart schriftelijk, gemotiveerd én onderbouwd per aangetekend schrijven bij Kleur Uitvaart ingediend te worden.
 3. Alle aanspraken van opdrachtgever vervallen indien deze niet binnen de in lid 29 genoemde termijn en met inachtneming van de in dit lid gestelde vereisten bij Kleur Uitvaart zijn ingediend.
 4. Klachten over de uitvaartnota dienen binnen 14 dagen na de ontvangst van de nota gemotiveerd én onderbouwd per aangetekend schrijven bij Kleur Uitvaart ingediend te worden. Deze termijn geldt als een fatale termijn. Kleur Uitvaart zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.
 5. De gevolgen van oponthoud, vertraging én niet-conformiteit bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van Kleur Uitvaart indien dit haar of de toeleveranciers redelijkerwijs toegerekend kan worden. De gevolgen van oponthoud, vertraging én niet-conformiteit kan  Kleur Uitvaart niet worden toegerekend indien dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening dient te komen.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien door of in verband met de uitvoering van de opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Kleur Uitvaart aansprakelijkheid draagt, is die aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval aanspraak geeft.
 2. De overledene wordt zonder sieraden en/of andere bezittingen overgedragen aan Kleur Uitvaartbegeleiding.  Indien tóch sieraden en/of andere bezittingen aanwezig zijn, aanvaardt Kleur Uitvaart geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal en/of beschadiging.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Kleur Uitvaart afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 4. Er wordt geen aansprakelijkheid gedragen voor tekortkomingen van ingeschakelde derden.
 5. Kleur Uitvaart is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade aan derden,  winstderving oftewel gevolgschade.

TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op de krachtens deze algemene voorwaarden afgesloten overeenkomst tussen Kleur Uitvaartbegeleiding en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

GESCHILLEN

 1. De Arrondissementsrechtbank te Groningen is bevoegd.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in  Groningen, onder nummer 55528007.

Tevens vindt u de algemene voorwaarden op de website (www.kleuruitvaart.nl).

Autersrechten “Algemene voorwaarden Kleur (Kinder)uitvaart’ voorbehouden aan mr. J.C.V. Grondhuis Geenen.

 

Versie juni 2012/mei 2015